Η Πράξη αποτελεί μία καινοτόμα δράση, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 –2020, της Επενδυτικής Προτεραιότητας 1b και στον Ειδικό Στόχο: 1.1 «Αύξηση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και συνεργασιών για την ανάπτυξη καινοτόμου επιχειρηματικότητας σύμφωνα με την εθνική στρατηγική έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση». Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Η Πράξη είναι σε πλήρη συνάφεια με την Τομεακή Προτεραιότητα «Αγροδιατροφή» της RIS3 της Ελλάδας και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, καθώς στόχο έχει τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων της ελαιοκαλλιέργειας με τη βοήθεια καινοτόμων τεχνολογιών, αναφορικά με τη διαχείριση, παρακολούθηση και υποστήριξη της εφαρμογής της ιχνηλασιμότητας της επιτραπέζιας ελιάς και την έγκαιρη διαχείριση κινδύνων.

Η υλοποίηση της Πράξης θα επιτρέπει την  ιχνηλάτιση της επιτραπέζιας ελιάς σε όλα τα επιμέρους στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας καθώς και την ταυτοποίηση των επιμέρους προϊόντων. Καινοτομικά στοιχεία της Πράξης, θα αποτελέσουν τα εργαλεία ψηφιοποίησης όλης τη αλυσίδας αξίας από το χωράφι μέχρι τον καταναλωτή με εφαρμογή της τεχνολογίας αλυσίδας κοινοποιήσεων (blockchain).

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο Decision Support System (DSS) που δίνει ουσιαστικές κατευθύνσεις στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή της ιχνηλασιμότητας και την έγκαιρη διαχείριση κινδύνων. Χρησιμοποιώντας τη νέα τεχνολογία,  με τη σάρωση ενός κώδικα QR, η εφαρμογή θα επιτρέπει στους χρήστες να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την ακριβή τοποθεσία όπου καλλιεργούνται τα ελαιόδεντρα, την ποικιλία της ελιάς, τη διαδικασία συγκομιδής, τη διαδικασία διαλογής (για επιτραπέζιες ελιές), τη συσκευασία και τη διανομή, έως ότου το τελικό προϊόν φτάσει στον τελικό καταναλωτή. Μπορεί να ανταποκριθεί ακόμη και στους πιο απαιτητικούς  καταναλωτές δίνοντας πληροφορίες σχετικά με την προέλευση, την αυθεντικότητα, τη σύσταση και τα οφέλη, για την υγεία των τροφίμων που καταναλώνουν.