Με απώτερο σκοπό και στόχο τη δημιουργία ενός συστήματος διασφάλισης της ποιότητας των προϊόντων προς κατανάλωση και το οποίο  θα προλάμβανε περιπτώσεις σοβαρών διατροφικών κρίσεων, η  Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε το 2002 τον Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Κανονισμό (Καν. ΕΕ 178/2002) για την υποχρεωτική εφαρμογή της Ιχνηλασιμότητας για όλα τα τρόφιμα τα οποία διακινούνται στην Ευρωπαϊκή αγορά.

Σε Παγκόσμιο επίπεδο θεσπίστηκε αργότερα, 2006, το Πρότυπο ISO 22005:2007. Σύμφωνα με τον ορισμό του Προτύπου ISO 22005, ιχνηλασιμότητα είναι η ικανότητα παρακολούθησης και ανίχνευσης της προέλευσης (ίχνος) ενός προϊόντος κατά την διάρκεια της παραγωγής του και εν συνεχεία της επεξεργασίας και διακίνησής του.

Η Πράξη «Σχεδιασμός, ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας της επιτραπέζιας ελιάς με την αξιοποίηση της τεχνολογίας blockchain», στοχεύει στην επίλυση ενός βασικού προβλήματος, που αφορά την ταυτοποίηση και πιστοποίηση του παραγόμενου τελικού προϊόντος σε όλα τα κρίσιμα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας, από το χωράφι μέχρι και τον τελικό καταναλωτή, ώστε αυτό να αποκτήσει ονομασία προέλευσης και συνεπώς μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία.

Παράλληλα μέσω αυτής της διαδικασίας είναι εφικτή η προώθηση των πιστοποιημένων προϊόντων σε νέες αγορές, εγχώριες ή διεθνείς, προσφέροντας τη δυνατότητα σε όλους τους εμπλεκόμενους παραγωγούς ή/και μεταποιητές τη δυνατότητα για αύξηση της οικονομικής αποδοτικότητας καθώς και τη διαφοροποίηση του τελικού προϊόντος τους.

Το σύστημα ιχνηλασιμότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας της επιτραπέζιας ελιάς με την αξιοποίηση της τεχνολογίας blockchain αποτελεί την απαραίτητη υποδομή, προκειμένου για τη διασφάλιση της εφαρμογής των απαιτούμενων διαδικασιών, σε ένα πλαίσιο συνεργασιών μεταξύ δύο ή και περισσότερων συναλλασσόμενων, καθώς θα επιτρέπει την ελεγχόμενη κοινοποίηση πληροφοριών, αναφορικά με τα προϊόντα επιτραπέζιας ελιάς, σε τρίτους, προκειμένου για τη διασφάλιση της ιχνηλάτισης των προϊόντων. Το αντικείμενο των συγκεκριμένων υπηρεσιών αφορά στην ορθή ανταλλαγή πληροφορίας μεταξύ των συναλλασσόμενων, στη επαλήθευση της πληροφορίας και στην παρακολούθηση (monitoring) του φυσικού αντικειμένου, με σημείο αναφοράς την έγκαιρη διαχείριση κινδύνων.

Το Blockchain αποτελεί ένα ασφαλές ψηφιακό μητρώο που καταγράφει τις συναλλαγές σε μπλοκ, οι οποίες στη συνέχεια αντιγράφονται σε δίκτυα υπολογιστών, που τους επιτρέπουν να μοιράζονται. Μέσω κρυπτογραφημένης πλατφόρμας δεδομένων που είναι καταχωρημένη σε απαραβίαστη αλυσίδα, παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες για τους φορείς και τις συναλλαγές, που εμπλέκονται σε κάθε στάδιο της διαδικασίας παραγωγής και διακίνησης επιτραπέζιων ελιών. Το σύστημα επιτρέπει την πλήρη καταγραφή και παρακολούθηση του συνόλου των «κινήσεων» σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας μέχρι και τον τελικό καταναλωτή. Οι πληροφορίες, που «συμπληρώνουν» την «ταυτότητα» του προϊόντος, αφορούν σε μια σειρά από χαρακτηριστικά – ιδιότητες, όπως οι χρησιμοποιούμενες πρώτες ύλες, τα αναλώσιμα, οι εφαρμοζόμενες γεωργικές πρακτικές, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του, μια σειρά από μετρήσεις – αναλύσεις κ.λπ.

Στο πλαίσιο της ψηφιοποίησης του συστήματος ιχνηλασιμότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας επιτραπέζιας ελιάς, το σύστημα αξιοποιεί τις δυνατότητες τεχνολογιών ταυτοποίησης, όπως οι ετικέτες rfid και ο γραμμωτός κώδικας (Barcode, QRcode), οι οποίες επιτρέπουν την αυτοματοποιημένη εισαγωγή δεδομένων σε συνδυασμό με τις δυνατότητες της τεχνολογίας blockchain («αλυσίδα κοινοποιήσεων»), προκειμένου για την επίτευξη της ιχνηλάτισης και της επαλήθευσης της πληροφορίας.