Κρίσιμη επιδίωξη της Πράξης αποτελεί η ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας με διεθνή αναγνώριση και υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας.

Η σύνθεση της κοινοπραξίας διατηρεί μια καλή ισορροπία όσον αφορά τη συμπληρωματικότητα και τους ξεχωριστούς ρόλους των φορέων. Η πολυετής εμπειρία και τεχνογνωσία των εταίρων, εγγυώνται την επιτυχή ολοκλήρωση των επιμέρους στόχων της πράξης, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τις διάφορες προεκτάσεις της.

Προς αυτή την κατεύθυνση, στην Πράξη συνδυάζεται η τεχνογνωσία στην ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων και την αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής (Neuropublic), με την εξειδικευμένη γεωπονική γνώση στον ελαιοκομικό τομέα στη σχεδίαση, ανάπτυξη και υποστήριξη συστημάτων ποιότητας και στη χρήση καινοτόμων εργαλείων και μεθοδολογιών (Αειφορική, Άξιον Αγροτική), με τη συνδρομή συμβουλευτικών δομών από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (Κωνσταντόπουλος – Μιχαλόπουλος), με τη συνδρομή της εμπειρίας παραγωγικών φορέων στον ελαιοκομικό τομέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΑΣ Μεσολογγίου, ΑΣ Καινούριου, ΑΣ Αμαλιάδας, Μονοπάτι ΑΕ) αλλά και εκτός αυτής (ΑΣ Ζακύνθου, ΑΣ Πολυγύρου, ΑΣ Στυλίδας) θα συνεισφέρουν με την τεχνογνωσία που διαθέτουν σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, θα έχουν την ευθύνη της συλλογής δεδομένων που αφορούν τις καλλιεργητικές πρακτικές που ακολουθούν και της ορθής αποτύπωσης των κρίσιμων σημείων της εφοδιαστικής αλυσίδας της επιτραπέζιας ελιάς, καθώς και την φιλοξενία των πιλοτικών δράσεων καθώς και φορέων που δραστηριοποιούνται στη λιανική πώληση αγροτικών προϊόντων(ΑΣ Αρκαδίας), προκειμένου να επιτευχθεί η ολιστική εφαρμογή της ιχνηλασιμότητας σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας της επιτραπέζιας ελιάς.

Η υλοποίηση της πράξης περιλαμβάνει τις παρακάτω Φάσεις εργασίας και τα αντίστοιχα Παραδοτέα:
 • Φ1: Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός συστήματος

  Π1: Σχεδίαση και ανάπτυξη πρωτοκόλλου συστήματος ιχνηλασιμότητας επιτραπέζιας ελιάς

  Π2: Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός

 • Φ2: Ανάπτυξη τεχνολογικής πλατφόρμας και APIs

  Π3: Πρώτο πρωτότυπο τεχνολογικής πλατφόρμας

  Π4: Δεύτερο πρωτότυπο τεχνολογικής πλατφόρμας

  Π5: Προδιαγραφή APIs

  Π6: Τελική έκδοση τεχνολογικής πλατφόρμας και APIs

  Π7: Τεκμηρίωση τεχνολογικής πλατφόρμας και APIs

 • Φ3: Ανάπτυξη τοπικού διακομιστή

  Π8: Πρωτόκολλα διασύνδεσης έξυπνων αντικειμένων

  Π9: Πρώτο πρωτότυπο λογισμικού τοπικού διακομιστή

  Π10: Τελική έκδοση λογισμικού τοπικού διακομιστή

  Π11: Τεκμηρίωση τοπικού διακομιστή

 • Φ4: Δοκιμές λειτουργίας σε ελεγχόμενο περιβάλλον

  Π12: Τελική αναφορά του έργου

  Π13: Έκθεση δραστηριοτήτων διάχυσης αποτελεσμάτων